TERMA DAN SYARAT TERHADAP PINJAMAN

Dengan menggunakan www.cashwagon.my, termasuk mana-mana sub-domainnya ("Laman Web"), menandakan bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Terma & Syarat di bawah ini, sama ada anda berdaftar atau tidak sebagai seorang ahli berdaftar Laman Web.

1. JUMLAH PINJAMAN

Pemberi Pinjam Wang telah bersetuju untuk meminjamkan kepada Peminjam jumlah yang ditetapkan di dalam Jadual J Perjanjian Pinjam Wang, dalam Matawang Malaysia ("Pinjaman" atau Pinjaman Peribadi).

2. TUJUAN

Peminjam berjanji untuk menggunakan Pinjaman, atau mana-mana bahagiannya, untuk tujuan sah dan mengikut undang-undang sahaja, dan tidak boleh menggunakan Pinjaman untuk apa-apa tujuan, atau dalam apa-apa usaha, yang bertentangan dengan undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan Malaysia.

3. TERMA

Pinjaman itu hendaklah mempunyai tempoh yang tidak lebih daripada tarikh yang ditetapkan dalam Jadual J Perjanjian Pinjam Wang ("Perjanjian"), di mana terma akan bermula dari tarikh Peminjam menerima Pinjaman, atau mana-mana bahagiannya.

4. TARIKH TAMAT TEMPOH

Tamat tempoh Pinjaman tersebut adalah pada tarikh yang ditetapkan dalam Jadual J Perjanjian Pinjam Wang ("Hari Pembayaran").

Sekiranya berlaku pemanjangan Tempoh Pinjaman, tarikh luput bagi pinjaman yang dilanjutkan akan ditetapkan oleh Pemberi Pinjam Wang ("Tarikh Tamat Tempoh Lanjutan Pinjaman").

5. PEMANJANGAN TEMPOH PINJAMAN

Tempoh Pinjaman boleh dilanjutkan tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjam Wang seperti, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut:

a. Peminjam perlu memohon lanjutan Tempoh Pinjaman daripada Pemberi Pinjam Wang pada atau sebelum Tarikh Tamat Tempoh;

b. Setiap permohonan lanjutan Tempoh Pinjaman hendaklah tidak melebihi Tiga puluh (30) hari dari Tarikh Tamat Tempoh;

c. Peminjam hendaklah membayar apa-apa yuran tambahan, caj, dan/atau faedah ("Yuran Lanjutan Tempoh Pinjaman"); dan

d. Jika Peminjam memohon lanjutan Tempoh Pinjaman selepas Tarikh Tamat Tempoh, lanjutan Tempoh Pinjaman bermula dari tarikh Peminjam mematuhi semua terma dan syarat di di bawah seksyen ini.

Sekiranya Peminjam memohon tambahan lanjutan Tempoh Pinjaman, melebihi dan lebih daripada permintaan awal bagi lanjutan Tempoh Pinjaman, tambahan terma dan syarat juga akan dikenakan:

a. Peminjam hendaklah memohon lanjutan tambahan Tempoh Pinjaman daripada Pemberi Pinjam Wang pada atau sebelum Tarikh Lanjutan Tamat Tempoh;

b. Setiap permohonan tambahan untuk melanjutkan Tempoh Pinjaman tidak boleh melebihi Tiga puluh (30) hari dari Tarikh Lanjutan Tamat Tempoh;

c. Peminjam hendaklah membayar Yuran Lanjutan Pinjaman bagi setiap permohonan untuk melanjutkan Tempoh Pinjaman; dan

d. Sekiranya Peminjam memohon lanjutan tambahan Tempoh Pinjaman selepas Tarikh Lanjutan Tamat Tempoh, lanjutan Tempoh Pinjaman bermula dari tarikh Peminjam mematuhi semua terma dan syarat di bawah Seksyen ini.

6. KELULUSAN PINJAMAN

Pinjaman tersebut akan dipindahkan kepada Peminjam melalui pindahan bank ke akaun bank Peminjam dan pindahan pinjaman adalah tertakluk kepada pematuhan Peminjam terhadap semua terma dan syarat yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjam Wang. Penerimaan Pinjaman dari Peminjam atau apa-apa bahagian darinya harus menunjukkan persetujuannya terhadap semua terma dan syarat serta peruntukan-peruntukan Perjanjian ini.

7. PEMBAYARAN

Peminjam hendaklah membayar Pinjaman itu, termasuk semua yuran, caj, dan/atau faedah yang berkenaan, secara penuh, pada atau sebelum Tarikh Tamat Tempoh, tanpa memerlukan apa-apa notis atau permintaan selanjutnya daripada Pemberi Pinjaman mengikut terma dan syarat berdasarkan Perjanjian ini. Pemberi Pinjam Wang boleh memberikan satu tempoh penangguhan selama tiga (3) hari sekiranya Peminjam gagal membayar Pinjaman atau mana-mana bahagiannya pada Tarikh Tamat Tempoh.

Semua bayaran yang dibuat oleh Peminjam di bawah Terma dan Syarat ini hendaklah dibayar kepada Pemberi Pinjam Wang tidak lewat dari pukul tujuh malam (7pm) pada Tarikh Tamat Tempoh Bayaran. Setiap bayaran yang dibuat oleh Peminjam selepas waktu itu hendaklah dianggap sebagai pembayaran yang dibuat untuk hari bekerja berikutnya dan hendaklah tertakluk kepada yuran dan caj berkenaan.

8. YURAN DAN CAJ

Peminjam hendaklah, untuk akaunnya sendiri, membayar semua kos, caj, yuran dan/atau menangggung perbelanjaan yang berkaitan dengan kelulusan Pinjaman, dan apa-apa dokumentasi lain yang diperlukan di bawahnya dan/atau apa-apa pindaan Perjanjian, yang mana jumlah kos yang munasabah, caj, yuran, dan/atau perbelanjaan boleh termasuk yuran perkhidmatan, yuran pemprosesan, cukai setem dokumentari, dan yuran guaman lain.

9. FAEDAH

Peminjam bersetuju untuk membayar faedah Pinjaman kepada Pemberi Pinjam Wang, atau bakinya, jika berkenaan, pada kadar satu perpuluhan lima peratus (1.5%), dikira secara bulanan.

10. YURAN BAYARAN LEWAT

Jika Peminjam gagal membayar sepenuhnya Pinjaman, dan lain-lain yuran, caj, dan/atau faedah lain, kepada Pemberi Pinjam Wang pada Tarikh Tamat Tempoh, atau pada tarikh yang lebih awal atau sebaliknya, tanpa tambahan lanjutan Tempoh Pinjaman, Peminjam bersetuju dan memahami bahawa dia akan dikenakan bayaran tanpa syarat, tanpa notis bertulis terlebih dahulu daripada Pemberi Pinjam Wang, yuran bayaran lewat akan dikenakan dan dibayar bersama dan sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal Pinjaman dan yuran, caj, dan/atau faedah yang kena dibayar.

Peminjam bersetuju dan memahami bahawa dia juga akan dikenakan yuran tambahan untuk lewat pembayaran jika dia gagal membayar Pinjaman sepenuhnya dalam masa tiga (3) hari kalendar dari tarikh tamat tempoh, dan lanjutan terhadap pembayaran lewat perlu jika peminjam gagal membayar pinjaman sepenuhnya dalam tempoh sepuluh (10), dua puluh (20) dan tiga puluh (30) hari kalendar dari Tarikh Tamat Tempoh.

11. MAKLUMAT PEMINJAM

Peminjam hendaklah memaklumkan Pemberi Pinjaman dengan segera secara bertulis mengenai apa-apa perubahan terhadap pejabat dan pekerjaannya, alamat rumah, maklumat hubungan dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemberi pinjaman, apa-apa maklumat lain yang sebelumya diberikan kepada Pemberi pinjaman yang berkaitan dengan pinjaman. Sekiranya Peminjam gagal memaklumkan Pemberi Pinjam Wang ke atas perubahan butirannya yang disebut di sini, Pemberi Pinjaman hendaklah terus menghantar semua notis ke alamat terakhir Peminjam berdasarkan rekod yang dipegang oleh Pemberi pinjaman dan notis yang dihantar oleh Pemberi pinjaman hendaklah dipertimbangkan dengan baik dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

12. KOMUNIKASI

Semua mesej atau komunikasi (termasuklah kelulusan Pinjaman) yang dihantar kepada butiran hubungan Peminjam, termasuk alamat e-mel dan/atau nombor telefon ("Butiran Hubungan Peminjam") yang disimpan di dalam rekod oleh Pemberi Pinjam Wang. Adalah dipersetujui bahawa sebaik sahaja mesej atau komunikasi dihantar kepada Butiran Hubungan Peminjam, Pemberi Pinjam Wang tidak akan bertanggungjawab terhadap keselamatan, kerahsiaannya, atau apa-apa tindakan pembekal perkhidmatan masing-masing (pembekal perkhidmatan e-mel, operator mudah alih), atau Pemberi Pinjam Wang tidak dipertanggungjawabkan untuk apa-apa tindakan terhadap Butiran Hubungan Peminjam.

Untuk membolehkan Pemberi Pinjam Wang memberikan perkhidmatan yang cepat dan tepat, Peminjam memberikan kuasa kepada Pemberi Pinjam Wang untuk merekodkan, tanpa memerlukan Pemberi Pinjam Wang untuk berbuat demikian, sebarang perbualan telefon antara Peminjam dan Pemberi Pinjam Wang, tanpa mengira siapa yang memulakan perbualan telefon terlebih dahulu.

Kebenaran sedemikian untuk merekod termasuk, tetapi tidak terhad kepada, rakaman arahan, kenyataan, aduan, pertanyaan oleh Peminjam, dan maklumat mengenai pinjaman dan peringatan oleh Pemberi Pinjam Wang. Pemberi Pinjam Wang boleh menggunakan perbualan telefon yang direkodkan sebagai bukti penerimaan Peminjam kepada sebarang tawaran atau tambahan atau semakan terhadap terma yang dibuat melalui telefon. Pemberi Pinjam Wang juga boleh menggunakan rakaman sedemikian untuk tujuan undang-undang, terutamanya sebagai bukti dalam mana-mana perbicaraan atau pentadbiran kehakiman atau prosiding.

13. PENGECUALIAN DARIPADA LIABILITI

Pemberi Pinjam Wang tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau ganti rugi yang Peminjam atau mana-mana orang lain mungkin mengalami atau terjadi disebabkan oleh apa-apa kelewatan atau keengganan Pemberi Pinjam Wang untuk memberikan atau terus memberi keseluruhan atau sebahagian daripada Pinjaman kepada Peminjam dan Pemberi Pinjam Wang tidak diwajibkan untuk memberi apa-apa sebab untuk kelewatan atau penolakan itu.

Tanpa prasangka perkara terdahulu, dan setakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang terpakai, Pemberi Pinjam Wang tidak akan dalam apa jua keadaan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada Peminjam bagi apa-apa kerugian atau ganti rugi yang mungkin ditanggung Peminjam berkenaan dengan apa-apa semakan semula jumlah, penggantungan atau penamatan Pinjaman, perubahan kepada mana-mana Terma dan Syarat ini atau apa-apa hak Pemberi Pinjam Wang di bawah Terma dan Syarat ini, di sisi undang-undang atau di dalam ekuiti.

14. PERISTIWA PENGINGKARAN

Tanpa prasangka kepada apa-apa terma lain dalam Perjanjian ini dan hak Pemberi Pinjam Wang untuk menuntut segera bayaran balik Pinjaman yang perlu dibayar atas permintaan, Peminjam hendaklah dengan serta-merta membayar balik Pinjaman tertunggak dan belum dibayar berserta apa-apa caj dan yuran yang dikenakan, dan semua perbelanjaan lain yang berkaitan dan wang yang perlu dibayar berhubung dengan Pinjaman atas mana-mana peristiwa pengingkaran berikut:-

a. Apa-apa wang lain yang Peminjam berhutang kepada Pemberi Pinjam Wang di bawah Pinjaman tidak dibayar apabila tamat tempoh;

b. Peminjam gagal membayar pada Tarikh Tamat Tempoh apa-apa jumlah yang peminjam harus bayar di bawah Perjanjian ini atau tidak mematuhi kewajipan Peminjam di bawah Perjanjian ini atau mana-mana dokumen jaminan;

c. Prosiding diambil ke atas Peminjam atau harta Peminjam, atau kes jenayah yang dijalankan terhadap Peminjam, yang pada pendapat Pemberi Pinjam Wang, mungkin mempunyai kesan buruk yang signifikan terhadap keupayaan Peminjam untuk melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini;

d. Peminjam melakukan atau mengancam untuk melakukan pelanggaran terhadap mana-mana terma dan syarat Perjanjian;

e. Peminjam menjadi tidak mampu untuk membayar atau Peminjam telah mengambil sebarang langkah untuk membuat petisyen muflis atau perintah kebankrapan terhadap Peminjam;

f. Peminjam meninggal dunia atau menjadi kehilangan kapasiti untuk tindakan sivil;

g. Apa-apa pengisytiharan atau perwakilan Peminjam yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat atau Perjanjian ini, yang bervariasi dari semasa ke semasa, adalah atau menjadi tidak benar;

h. Sekiranya mana-mana pihak berkuasa kerajaan mengutuk, menasionalisasi, menyita atau merampas, atau mengelak, menghalang atau membekukan, atau menggunakan untuk maksud awam atau untuk tujuan pertahanan atau keselamatan negara dan keadaan khas lain yang serupa, semua atau sebahagian besar harta atau lain-lain aset Peminjam;

i. Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini yang mengawal Perjanjian Pinjaman adalah, atau didakwa oleh Peminjam sebagai, atau diisytiharkan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau mahkamah sebagai, tidak efektif, tidak sah, secara keseluruhan atau sebahagiannya;

j. Jika mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang cekap mengeluarkan penghakiman atau keputusan terhadap Peminjam; atau badan timbang tara bidang kuasa yang cekap mengeluarkan suatu penghargaan terhadap Peminjam; atau

k. Apa-apa kejadian lain yang telah berlaku atau keadaan yang timbul yang memberikan alasan yang berpatutan kepada Pemberi Pinjam Wang untuk mempercayai bahawa Peminjam tidak dapat melaksanakan atau mematuhi sebarang kewajiban;

15. AKIBAT PENGINGKARAN

Apabila berlakunya peristiwa pengingkaran, Pemberi Pinjam Wang boleh, atas budi bicaranya sendiri, tanpa perlu notis atau tuntutan, dan tanpa membatasi hak Pemberi Pinjam Wang di bawah undang-undang yang terpakai atau di bawah Perjanjian:

a. Mengambil tindakan sedemikian dan laksanakan perubahan sedemikian untuk melindungi dan menegakkan haknya di bawah Perjanjian;

b. Mengisytiharkan Perjanjian, termasuk semua yuran, caj, dan/atau faedah yang tidak dibayar yang akan dibayar serta merta, tanpa memerlukan sebarang notis, tuntutan, atau apa-apa jenis protes, yang kesemuanya diisytiharkan secara nyata oleh Peminjam;

c. Bayaran, caj, dan/atau faedah yang dikenakan ke atas Pinjaman seperti yang dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini hendaklah terus berjalan sehingga pembayaran penuh Pinjaman, termasuk semua bayaran, caj, dan/atau faedah telah dibayar;

d. Hak-hak yang tersedia kepada Pemberi Pinjam Wang di bawah Perjanjian boleh dijalankan oleh Pemberi Pinjam Wang secara alternatif, berturut-turut, secara bersamaan, dan/atau secara kumulatif, atas pilihan Pemberi Pinjam Wang.

16. MAKLUMAT PENDEDAHAN

Peminjam tidak boleh menarik kembali dan tanpa syarat, mengizinkan kepada Pemberi Pinjam Wang dan mana-mana pegawai Pemberi Pinjam Wang, untuk mendedahkan apa-apa maklumat pelanggan yang berkaitan dengan Peminjam atau apa-apa maklumat yang berkaitan dengan Peminjam dimana Pemberi Pinjam Wang perlu menganggap sesuai dengan mana-mana orang lain yang kepadanya pendedahan dibenarkan atau dikehendaki oleh mana-mana peruntukan undang-undang atau undang-undang atau kepada mana-mana orang lain di mana-mana tempat untuk apa jua tujuan dan dengan ini dipersetujui bahawa Pemberi Pinjam Wang dan mana-mana pegawai Pemberi Pinjam Wang boleh mendedahkan maklumat setakat yang dibenarkan oleh mana-mana peruntukan undang-undang atau undang-undang.

Hak-hak yang diberikan kepada Pemberi Pinjam Wang di dalam ini hendaklah sebagai tambahan kepada dan tidak boleh dengan apa-apa cara prasangka atau terjejas oleh apa-apa perjanjian lain, yang dinyatakan atau tersirat, di antara Peminjam dan Pemberi Pinjam Wang berhubung dengan apa-apa maklumat yang disebut di sini dan tiada akan ada apa-apa perjanjian lain seperti itu secara berprasangka atau dipengaruhi oleh sebarang peruntukan disini. Persetujuan dan peruntukan ini hendaklah bertahan sehingga penamatan Perjanjian, dan/atau penamatan apa-apa hubungan antara Peminjam dan Pemberi Pinjam Wang, atas apa jua sebab.

17. PRIVASI DALAM MAKLUMAT

Pemberi Pinjam Wang hendaklah mematuhi privasi maklumat peribadi Peminjam yang diperoleh berkaitan dengan Dokumen Pinjaman. Pemberi Pinjam Wang, termasuk pekerjanya, ejen, wakil, pegawai, dan pengarahnya, yang terlibat dalam pemprosesan maklumat peribadi Peminjam, hendaklah mengendalikan dan menyimpan maklumat peribadi di bawah kerahsiaan dengan teliti, di mana akujanji akan bertahan dari penghentian Terma dan Syarat ini.

18. PEMPROSESAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT

Peminjam secara nyata bersetuju dengan penggunaan oleh Pemberi Pinjam Wang apa-apa maklumat yang diberikan oleh Peminjam, atau selainnya diperoleh oleh Pemberi Pinjam Wang, berhubung dengan atau berkaitan dengan Perjanjian, untuk tujuan menguatkuasakan tanggungjawab Peminjam di bawah Perjanjian ini. Peminjam juga dengan jelas bersetuju dengan pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi mengenai dan/atau berkaitan dengan Peminjam, dan untuk memindahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga, termasuk, tanpa batasan, mana-mana sekutu atau anak syarikat Pemberi Pinjam Wang, biro kredit, agensi kerajaan, dan agensi kutipan.

19. PERWAKILAN DAN JAMINAN

a. Peminjam memberikan jaminan dan mewakili bahawa semua maklumat, pengisytiharan, perwakilan, dan jaminan yang dibuat atau diberikan olehnya atau yang dibuktikan oleh mana-mana dokumen yang diberikan kepada Pemberi Pinjam Wang berkaitan dengan Pinjaman dan semua butiran yang dinyatakan dalam Perjanjian adalah dan akan terus benar dan betul dalam semua aspek dan akan dipatuhi setiap masa.

b. Tiada tindakan undang-undang, timbang tara atau prosiding pentadbiran akan berlaku atau tangguh atau ancaman ke atas Peminjam atau asetnya, dan tiada tuntutan liabiliti cukai akan berlaku atau tangguh atau ancaman ke atas Peminjam atau asetnya.

c. Peminjam mengesahkan bahawa Pemberi Pinjam Wang berhak bergantung kepada maklumat, pengisytiharan, perwakilan dan jaminan dalam pemberian pinjaman tersebut dan peminjam hendaklah dengan serta-merta apabila diminta memberi Pemberi Pinjam Wang dengan semua dokumen, pernyataan, maklumat dan penjelasan yang diperlukan oleh Pemberi Pinjam Wang dari semasa ke semasa tentang hal ehwal, kedudukan atau keadaannya, kewangannya atau sebaliknya untuk Pemberi Pinjam Wang membuat keputusan peminjam layak diberikan pinjaman seterusnya ataupun tidak.

d. Pemberi Pinjam Wang bersetuju untuk menawarkan pinjaman yang tidak bercagar, sebahagiannya dijamin, atau jenis bercagar sepenuhnya. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat sebarang perubahan terhadap keperluan keselamatan yang disebabkan oleh sebarang punca, Pemberi Pinjam Wang berhak mengubah syarat-syarat jenis pinjaman sekuriti pada bila-bila masa. Lebih-lebih lagi, pinjaman boleh ditamatkan mengikut budi bicara mutlak Pemberi Pinjam Wang dan yang mana semua wang yang terhutang kepada Pemberi Pinjam Wang di bawah Pinjaman dan Terma dan Syarat ini bersama-sama dengan semua caj (jika ada) pada masa itu hendaklah dengan segera menjadi matang dan perlu dibayar kepada Pemberi Pinjam Wang.

20. PENAMATAN

Peminjam boleh menamatkan pinjaman dengan memberikan notis bertulis kepada Pemberi Pinjam Wang tentang penamatan tersebut dan membayar semua wang yang terhutang di bawah Pinjaman dan Terma dan Syarat ini bersama dengan semua yuran, caj, dan/atau faedah, jika ada.

Walau apa pun yang bertentangan di sini, Pemberi Pinjam Wang boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya yang mutlak membatalkan pinjaman dan menamatkan Perjanjian tanpa memberi apa-apa sebab dan tanpa notis terlebih dahulu kepada Peminjam setakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang terpakai. Semua wang yang terhutang di bawah Pinjaman dan Terma dan Syarat ini bersama-sama dengan semua caj, jika ada, hendaklah dengan segera menjadi matang dan dibayar mengikut permintaan.

21. TERMA DAN SYARAT LAIN

a. PENYERAHAN HAK. Pemberi Pinjam Wang boleh menyerahkan atau memindahkan mana-mana atau semua haknya dalam Terma dan Syarat ini tanpa persetujuan Peminjam. Peminjam tidak boleh menyerahkan atau memindahkan mana-mana haknya di bawah Terma dan Syarat ini tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjam Wang.

b. TIADA PENGECUALIAN. Tiada hak atau remedi yang diberikan kepada mana-mana pihak di sini tidak termasuk apa-apa hak atau remedi lain di dalamnya, atau yang diperuntukkan atau dibenarkan oleh undang-undang atau ekuiti; tetapi masing-masing hendaklah kumulatif terhadap mana-mana hak atau remedi lain yang tersedia kepada pihak tersebut di bawah Terma dan Syarat ini dan undang-undang yang sedia ada.

c. PERJANJIAN LENGKAP. Terma dan Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kedua belah pihak dan akan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian sebelum atau kontemporari antara mereka, sama ada bertulis atau lisan. Tiada pindaan kepada Terma dan Syarat ini akan dibenarkan kecuali dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkaitan.

d. PINDAAN. Tiada pindaan kepada perjanjian ini akan dibenarkan kecuali atau melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang berkenaan. Setakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang berkenaan, Pemberi Pinjam Wang boleh secara notis bertulis kepada Peminjam, atas budi bicaranya untuk mengubah butiran, termasuk tetapi tidak terhad kepada pinjaman, kadar faedah, jumlah ansuran, dan Tarikh Tamat Tempoh. Jika Peminjam tidak bersetuju dengan pindaan tersebut, maka Peminjam mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian secara notis bertulis kepada Pemberi Pinjam Wang sebelum tarikh pindaan tersebut berkuatkuasa, dan semua jumlah terhutang dan caj, jika ada, oleh Peminjam berkenaan dengan Pinjaman serta Terma dan Syarat ini hendaklah dibayar kepada Pemberi Pinjam Wang sepenuhnya. Penggunaan pinjaman yang berterusan oleh Peminjam, walau apa pun notis itu, secara automatik dianggap sebagai perjanjian tersirat kepada pindaan tersebut.

e. IKATAN KE ATAS PENGGANTI DAN PELANGGAN. Terma dan Syarat ini mengikat kedua belah pihak dan pengganti dan penyerah masing-masing.

f. KELONGGARAN TIADA PENGECUALIAN. Kegagalan mana-mana pihak untuk mendesak prestasi yang tegas dari mana-mana terma, syarat dan persetujuan Terma dan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai pelepasan atau pengecualian pelanggaran atau kegagalan itu melainkan jika pengecualian tersebut secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil pihak yang diberi kuasa yang membuat pengecualian.

g. KEBERKESANAN. Sekiranya mana-mana satu atau lebih daripada peruntukan terma dan Syarat ini diisytiharkan tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa-apa perkara di bawah undang-undang terpakai oleh mana-mana mahkamah yang cekap, pengesahan, kesahihan, atau penguatkuasaan peruntukan yang selebihnya yang terkandung di sini tidak akan terkesan atau terjejas.

j. SUMBER LUAR. Peminjam bersetuju dan membenarkan Pemberi Pinjam Wang untuk menyalurkan pengurusan dan/atau kutipan hutang serta proses litigasi kepada pihak ketiga, berdasarkan budi bicara Pemberi Pinjam Wang.

k. PERUBAHAN DALAM NAMA. Penukaran Nama Perniagaan Pemberi Pinjam Wang atas sebarang sebab, dalam semua kes, tidak akan menyebabkan penamatan Terma dan Syarat ini dan Peminjam mesti mematuhi kewajipannya di bawah peruntukan Terma dan Syarat dan/atau Perjanjian ini.

l. PENERIMAAN. Peminjam mengesahkan bahawa beliau dalam pilihan bahasa yang dipilih olehnya, telah membaca dan memahami dan bersetuju dengan keseluruhan Terma dan Syarat yang merangkumi peruntukan di atas dan/atau dokumen lain, termasuklah Polisi Privasi dan Notis Kepada Pemohon Pinjaman berdasarkan Akta Data Perlindungan Peribadi 2010. Peminjam memahami bahawa Pemberi Pinjam Wang telah bersetuju untuk memberikan pinjaman kepada Peminjam hanya setelah Peminjam setuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang terkandung di sini.