Cashwagon Privacy Policy

POLISI PRIVASI


Polisi Privasi

Polisi Privasi ini menggariskan bagaimana Cashwagon atau "kami" atau "kita" mengumpul, menggunakan, menyelenggara dan mendedahkan data peribadi anda berkenaan dengan Perkhidmatan seperti yang ditakrifkan dalam Polisi Privasi ini dan bagaimana Cashwagon melindungi Data Peribadi seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini.

Persetujuan Pengguna

Apabila anda meminta maklumat atau mendaftar untuk perkhidmatan kami atau apabila anda membuat sebarang transaksi dengan Cashwagon anda mungkin dikehendaki untuk menyediakan Cashwagon dengan data peribadi anda. Dengan berbuat demikian, anda bersetuju dengan penggunaannya oleh Cashwagon selaras dengan Polisi Privasi ini. Persetujuan anda terhadap Polisi Privasi ini hendaklah merangkumi persetujuan penuh dan nyata terhadap pengumpulan sebenar atau kemungkinan, pemprosesan, pemindahan rentas sempadan dan penyimpanan Data Peribadi, seperti yang ditakrifkan dalam polisi ini, apabila anda mendaftar, mengakses, atau menggunakan www. cashwagon.my ("Laman Sesawang"), mana-mana ciri, proses, fungsi dan perkhidmatannya yang berkaitan (secara kolektif "Perkhidmatan").

Skop Penggunaan

Dasar Privasi ini memaklumkan kepada anda tentang polisi-polisi kami terhadap hak privasi anda berkenaan dengan sebagaimana kami mengumpul, menggunakan, menyelenggara dan mendedahkan maklumat anda apabila anda menggunakan Laman Sesawang. Dasar Privasi ini terpakai kepada semua maklumat yang kami proses berkaitan dengan hubungan anda dengan kami sebagai pelanggan atau pelanggan potensial.

Jenis Data Peribadi

Semasa menggunakan Laman Sesawang, kami mungkin meminta anda membekalkan kami maklumat peribadi tertentu yang boleh dikenal pasti yang boleh dikaitkan dengan anda atau yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda.

Maklumat boleh dikenal pasti merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada individu, yang dikenal pasti atau dikenal pasti daripada maklumat itu atau daripada maklumat tersebut dan lain-lain maklumat dalam pemilikan Cashwagon ("Data Peribadi").

Jenis-jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, butiran maklumat lain, umur, pekerjaan, status perkahwinan, maklumat kewangan seperti pendapatan anda, atau cukai pendapatan butir-butir kad pengenalan atau pasport, tempat lahir , sejarah kredit dan sejarah transaksi anda.

Kami mungkin memerlukan gambar Data Peribadi anda, sebagaimana yang mungkin terpakai, semasa proses permohonan atau semasa pinjaman masih aktif, untuk mengesahkan semua maklumat yang anda bekalkan kepada kami.

Kami mempunyai hak, dengan memberi notis terlebih dahulu kepada anda, untuk meminda jenis Data Peribadi yang mungkin anda perlu bekalkan dengan menambah komponen baharu atau memadam komponen yang sedia ada daripada prosedur pengenalpastian kami yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda menggunakan Laman Sesawang atau Perkhidmatan kami bagi pihak orang lain, seperti keluarga, kawan atau pekerja, anda hendaklah memastikan bahawa anda diberi kuasa untuk membekalkan kami Data Peribadi mereka. Penggunaan Laman Sesawang dengan cara ini adalah secara automatik menganggap bahawa anda telah mendapat kebenaran yang betul daripada pemilik Data Peribadi dan telah memaklumkan orang berkenaan tentang Dasar Privasi ini. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemprosesan, pendedahan semua Data Peribadi di bawah perenggan ini.

Jika anda memilih untuk tidak memberikan kami sebarang Maklumat Peribadi yang kami perlukan daripada anda, atau jika anda menarik balik persetujuan anda, pada bila-bila masa semasa penggunaan Perkhidmatan kami, terhadap pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan dan pendedahan mana-mana Data Peribadi, seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini, kami berhak untuk menolak permintaan anda, atau sambungan mana-mana Perkhidmatan kami.

Bagaimana Kami Kumpul Data Peribadi Anda

Kami memperoleh Data Peribadi anda melalui pelbagai cara, seperti:

 • Apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami; dan / atau
 • Apabila anda menghubungi Cashwagon melalui pelbagai kaedah seperti borang permohonan, e-mel dan surat, panggilan telefon dan perbualan yang anda ada dengan kakitangan Cashwagon. Jika anda menghubungi kami atau kami menghubungi anda menggunakan telefon, kami boleh memantau atau merekodkan panggilan telefon untuk tujuan jaminan kualiti, latihan dan keselamatan; dan / atau
 • Daripada analisa kami terhadap transaksi anda (contohnya, sejarah pembayaran atau pinjaman) dan / atau;
 • Kami juga boleh mendapatkan Data Peribadi anda apabila anda mengambil bahagian dalam soal selidik pelanggan atau apabila anda mendaftar untuk mana-mana Perkhidmatan kami; dan / atau
 • Apabila Kami memperoleh sebarang data dan maklumat daripada pihak ketiga (contohnya agensi rujukan kredit, agensi pengawalseliaan dan penguatkuasaan, majikan, pemegang akaun bersama, penjamin, wakil sah, pasangan, ibu bapa, penjaga, tanggungan dan / atau syarikat / perkongsian yang anda memegang jawatan pengarah, pegangan saham atau perkongsian dalam); dan / atau
 • Dari sumber yang tersedia secara umum.

Data Peribadi yang Kami Kumpul Dari Laman Sesawang Kami

 1. Alamat IP
  Alamat IP adalah nombor yang ditempatkan secara automatik ke komputer anda apabila anda mendaftar dengan pembekal internet. Apabila anda melawat laman sesawang kami, alamat IP anda secara automatik dilog masuk ke server kami. Kami menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan server kami, dan untuk mentadbir laman sesawang kami. Dari alamat IP anda, kami boleh mengenal pasti kawasan geografi umum dari mana anda mengakses laman web kami. Secara amnya, kami tidak menghubungkan alamat IP anda kepada apa pun yang membolehkan kami mengenal pasti anda melainkan jika ia dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan.

 2. Maklumat mengenai Cookies
  Cookie adalah elemen data yang dihantar oleh laman sesawang ke pelayar anda, yang kemudiannya disimpan ke dalam sistem anda ("Cookies"). Kami boleh menggunakan Cookies atau teknologi yang sama pada computer anda atau peranti lain untuk merekod maklumat. Maklumat yang kami kumpulkan kemudiannya digunakan untuk memastikan tahap perkhidmatan yang lebih peribadi untuk pengguna kami. Anda boleh melaraskan tetapan pada pelayar anda supaya anda akan dimaklumkan apabila anda menerima cookie. Sila rujuk dokumentasi pelayar anda untuk memeriksa sama ada Cookie telah dibolehkan pada komputer anda atau meminta untuk tidak menerima Cookies. Anda bebas menolak Cookies kami di komputer anda atau peranti lain, melainkan Cookies kami dikehendaki untuk mengelakkan penipuan atau memastikan keselamatan laman sesawang yang kami kawal. Namun, penggunaan Laman Sesawang mungkin terhad jika anda tidak menerima Cookies kami.

Apakah Tujuan Pemprosesan Data Peribadi Anda?

Data Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan digunakan untuk membolehkan kami melaksanakan Perkhidmatan yang diminta daripada kami. Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk: -

 • Untuk menilai permohonan anda untuk Perkhidmatan kami;
 • Untuk memudahkan penggunaan Perkhidmatan Laman Sesawang, dan/atau akses kepada pendaftaran akaun Laman Sesawang anda, jika ada;
 • Untuk mengesahkan identiti dan butiran hubungan anda;
 • Untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui pemeriksaan rujukan kredit;
 • Untuk memproses transaksi dan menghantar notis tentang transaksi anda;
 • Untuk menghubungi anda dan mengemas kini anda mengenai prestasi Perkhidmatan kami;
 • Untuk berkomunikasi dengan anda dan memproses permintaan anda;
 • Untuk menawarkan kaji selidik, promosi, dan komunikasi pemasaran;
 • Untuk memperbaiki kandungan dan susun atur laman sesawang kami;
 • Untuk memperbaiki Perkhidmatan kami;
 • Untuk menyediakan dana elektronik pemindahan perkhidmatan, pemprosesan akaun kad kredit dan perkhidmatan berkaitan;
 • Untuk menghubungi rujukan peribadi yang dibekalkan untuk mengesahkan ketepatan maklumat dan menyelaras tentang identiti dan keadaan peribadi pelanggan;
 • Untuk memberi maklum balas kepada sebarang pertanyaan, komen atau kekhuatiran mengenai Perkhidmatan kami;
 • Menyediakan sokongan pelanggan;
 • Untuk mengumpul akaun yang bermasalah;
 • Untuk menjalankan hak undang-undang Cashwagon bagi melindungi kepentingannya;
 • Untuk menilai keperluan kewangan anda dan terus melaksanakan tanggungjawab kontrak yang dibuat antara Cashwagon dan anda;
 • Untuk fungsi dalaman seperti menilai keberkesanan pemasaran, penyelidikan pasaran, analisis statistik dan pemodelan, laporan, audit dan pengurusan risiko;
 • Untuk mengelakkan penipuan atau mengesan jenayah atau untuk tujuan penyiasatan; dan / atau
 • Tujuan lain yang dinyatakan dan sah yang telah ditentukan dan diisytiharkan sebelum ini, atau dengan segera yang munasabah dapat dilaksanakan selepas pengumpulan Maklumat Peribadi; dan/atau

Di samping itu, kami juga boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk memenuhi sebarang keperluan pengawalseliaan dan sebab-sebab lain yang berkaitan dengan memberikan anda Perkhidmatan yang anda perlukan dan memenuhi sebarang transaksi yang telah anda masuk dengan Cashwagon.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan perniagaan mereka, contohnya, termasuklah tanpa had, pemasaran dan pengiklanan tanpa persetujuan dan kebenaran lisan anda.

Penyedia Perkhidmatan

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan, atau untuk membantu kami dalam pengumpulan akaun yang bermasalah.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan, menggunakan, atau menyimpan Data Peribadi anda untuk sebarang tujuan lain.

Pendedahan Data Peribadi

Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dengan pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada entiti berikut:

 1. Gabungan dan/atau Ahli-ahli keluarga korporat Cashwagon,termasuk anak syarikat langsung dan tidak langsung Cashwagon, untuk membantu menyediakan Perkhidmatan yang disenaraikan di Laman Sesawang, untuk membantu mengesan dan mencegah tindakan yang melanggar undang-undang dan pelanggaran polisi kami, dan menyediakan analisis data yang betul mengenai penggunaan Laman Sesawang, termasuk komunikasi pemasaran;

 2. Mahkamah Undang-Undang, pegawai kerajaan, penguatkuasa undang-undang, atau pengawal selia lain berhubung dengan sepina, perintah mahkamah, atau proses atau keperluan perundangan lain di bawah undang-undang Malaysia atau peraturan, apabila kita perlu berbuat demikian untuk mematuhi undang-undang atau peraturan itu, atau apabila kami percaya, mengikut budi bicara kami, bahawa pendedahan Data Peribadi adalah perlu untuk mencegah kerugian fizikal atau kerugian kewangan, atau melaporkan aktiviti yang menyalahi undang-undang atau menyiasat pelanggaran terhadap terma dan syarat kami;

 3. Biro kredit dan agensi pengumpulan untuk melaporkan maklumat akaun, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

 4. Sokongan pelanggan untuk tujuan khidmat pelanggan;

 5. Perbankan atau rakan kongsi kewangan, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang atau seperti yang diperlukan oleh hubungan perniagaan kontrak;

 6. Jabatan undang-undang, untuk memastikan pematuhan kepada peraturan dan undang-undang kerajaan dan untuk melindungi kami daripada bahaya terhadap hak, harta atau keselamatan, pengguna lain Laman Sesawang atau orang awam, sebagaimana yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang;

 7. Penyedia Perkhidmatan, untuk membolehkan penyedia perkhidmatan di bawah kontrak dengan kami untuk menyokong operasi perniagaan kami, seperti pencegahan penipuan, pengumpulan bil, pemasaran, perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan teknologi.

Sila ambil perhatian bahawa sesetengah pihak ketiga ini mungkin ditempatkan di negara lain dengan peraturan dan undang-undang yang berlainan untuk memproses maklumat peribadi. Dengan bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda mengakui bahawa Data Peribadi anda boleh dipindahkan merentas sempadan ke negara lain dan anda bersetuju dengan pemindahan tersebut termasuk untuk tujuan penyimpanan.

Notis Khas – Di Bawah Umur

Penggunaan Laman Sesawang tidak bertujuan untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan kami tidak akan mengumpul, menggunakan, menyediakan atau memproses apa-apa bentuk lain sebarang maklumat peribadi seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dengan sengaja.

Oleh itu, kami juga meminta anda, jika anda berumur dibawah 18 tahun, JANGAN menghantar maklumat peribadi anda (contohnya nama, alamat dan alamat e-mel anda). Sekiranya anda berumur dibawah 18 tahun dan anda tetap ingin bertanya atau menggunakan laman sesawang dengan apa-apa cara yang memerlukan anda menyerahkan maklumat peribadi anda, sila minta ibu bapa atau penjaga anda untuk melakukannya bagi pihak anda.

Ketepatan Maklumat Peribadi

Sekiranya anda ingin menyemak, meminda atau memadam sebarang Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami, sila hubungi kami dengan segera menggunakan maklumat hubungan kami yang disenaraikan di bawah.

Penyimpanan Maklumat Peribadi

Kami hanya akan mengekalkan data peribadi anda selagi diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan atau mematuhi keperluan undang-undang, pengawalseliaan dan keperluan dalaman. Selepas itu, kami akan melupuskan atau menghapuskan data anda secara berkala dengan cara selamat dan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan, selepas Data Peribadi tersebut tidak lagi diperlukan dan tidak lagi relevan untuk Perkhidmatan kami, melainkan jika undang-undang dan peraturan yang terpakai memerlukan sebaliknya, atau melainkan diminta oleh pengguna secara bertulis.

Keselamatan

Keselamatan Data Peribadi anda adalah keutamaan kami. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, kami tidak mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan nyata anda. Selanjutnya, kami mengambil semua prosedur yang munasabah dan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan semua Data Peribadi yang diterima akan disimpan sulit dan selamat, sama ada dalam talian atau di luar talian. Kami melindungi Data Peribadi anda menggunakan pelbagai langkah keselamatan teknikal dan pentadbiran untuk mengurangkan risiko kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, pendedahan dan pengubahan. Kami mungkin menggunakan dan meminda dari masa ke masa pelbagai langkah keselamatan, seperti teknologi baru yang tersedia, yang bersesuaian, seperti firewalls dan penyulitan data, kawalan akses ke pusat data. Sekiranya kami mendedahkan mana-mana Data Peribadi anda kepada ejen atau pembekal perkhidmatan kami yang diberi kuasa, kami akan memastikan mereka memelihara Data Peribadi yang diberikan kepada mereka dengan sewajarnya.

Kebolehcapaian Mudah Alih

Kami mungkin menawarkan anda keupayaan untuk berhubung dengan Perkhidmatan kami menggunakan peranti mudah alih, sama ada melalui aplikasi mudah alih atau melalui laman sesawang peranti mudah alih. Peruntukan Dasar Privasi ini digunakan untuk semua akses peranti mudah alih dan penggunaan peranti mudah alih sedemikian.

Kerahsiaan Pengguna

Untuk mempertingkatkan lagi privasi Data Peribadi anda, kami menasihatkan untuk menyimpan maklumat akaun anda secara rahsia setiap masa.

Pautan Luar

Laman Sesawang mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dioperasikan oleh kami. Sekiranya anda klik pada pautan pihak ketiga, anda akan dibawa semula ke laman pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap laman yang anda lawati. Kami tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana pautan atau perkhidmatan pihak ketiga.

Akses / Pembetulan / Kemas kini Data Peribadi

Kami komited untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Sekiranya terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda atau jika anda percaya Data Peribadi yang kami ada mengenai anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, sila hubungi kami supaya kami boleh mengambil langkah-langkah untuk mengemas kini Data Peribadi anda.

Anda mempunyai hak untuk mengakses Data Peribadi anda. Jika anda ingin meminta akses kepada Data Peribadi anda, sila hubungi kami. Sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada maklumat yang diminta, kami boleh mengenakan bayaran [sedikit bayaran]. Kami juga mungkin mengambil langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda untuk mengakses Data Peribadi anda.

Kemas Kini Dasar Privasi

Sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami boleh meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang disemak di Laman Sesawang. Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk maklumat terkini. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa dari tarikh siaran. Sekiranya terdapat perubahan material pada Dasar Privasi ini, kami akan maklumkan anda dengan menyiarkan notis tentang perubahan tersebut di Laman Web kami atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara terus. Dengan berterusan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menerima dan bersetuju dengan terma terkini Dasar Privasi ini.
Dasar Privasi in telah dikemaskini pada November 2018.

Pertanyaan dan Aduan

Jika anda percaya akaun anda atau mana-mana Data Peribadi anda mungkin telah dipergunakan dan, atau jika anda percaya bahawa keselamatan dan perlindungan Data Peribadi anda mungkin telah dikompromikan, anda boleh membuat pertanyaan dan aduan anda kepada Maklumat Perhubungan di bawah dan bincangkan secara ringkas perkara itu, bersama-sama dengan butiran maklumat anda sebagai rujukan.

Maklumat Hubungan

Oleh itu, jika anda mempunyai soalan atau pertanyaan mengenai Polisi Privasi ini, atau jika anda ingin bertanya atau meminta maklumat mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui maklumat berikut:

 • E-mel: info@cashwagon.my
 • Nombor Hubungi: 1300-800-777
 • Alamat: LOT RF 18, 1st Floor, Kelana Sentral, SS6, Jalan Bahagia, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor